Regulamin

Regulamin platformy szkola.maturalni.com

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy dokument („Regulamin”) zawiera warunki korzystania z serwisu internetowego szkola.maturalni.com przez Użytkownika oraz prawa i obowiązki Administratora Serwisu oraz Użytkowników związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu.

2. Serwis internetowy działający pod adresem https://szkola.maturalni.com/ („Serwis”), prowadzony jest przez Maturalni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (ul. Armii Krajowej 83/7, 30-150 Kraków), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001029982, NIP: 6772493106, REGON: 525042555, adres poczty elektronicznej: [email protected].

3. Regulamin Serwisu oraz inne dokumenty (np. Polityka prywatności, Obowiązki informacyjne) dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz usług świadczonych w ramach Serwisu są udostępniane w sposób nieprzerwany na stronie internetowej https://szkola.maturalni.com/regulamin/, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Regulamin jest również udostępniany Użytkownikom przed zawarciem umowy. 

II. Definicje

1. Administrator Serwisu/Sprzedawca – Maturalni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (ul. Armii Krajowej 83/7, 30-150 Kraków), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001029982, NIP: 6772493106, REGON: 525042555, będąca właścicielem Serwisu. Z Administratorem Serwisu można kontaktować się przy pomocy poczty elektronicznej wysyłając wiadomość na adres: [email protected] lub za pośrednictwem komunikatora Facebook Messenger dostępnym pod adresem internetowym: https://www.facebook.com/Maturalnicom.

2. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu i treści umieszczonych w Serwisie, której został przyznany dostęp do Serwisu przez Administratora Serwisu

3. Klient – osoba fizyczna, składająca Zamówienie za pośrednictwem Sklepu, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub zgodę opiekuna prawnego na dokonanie zakupu danego Produktu w Serwisie (zawarcie umowy sprzedaży) oraz na przetwarzanie jej danych osobowych w ramach Konta Ucznia i przebywania oraz poruszania się w Serwisie w przypadku, gdy nie ukończyła 16 roku życia.

4. Konsument – Klient w rozumieniu art. 221 oraz art. 3855 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny.

5. Serwis/Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym https://szkola.maturalni.com/ wraz z jego subdomenami należący do Sprzedawcy, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.

6. Konto Ucznia – funkcjonalność Serwisu dostępna dla Klienta automatycznie po dokonaniu zakupu dowolnego Produktu w Serwisie (Sklepie), umożliwiająca skorzystanie z określonych usług Serwisu oraz uzyskanie dostępu do zakupionych Produktów. 

7. Produkt – usługi i materiały elektroniczne/cyfrowe udostępnione lub zakupione w Serwisie (Sklepie), zgodnie z zaprezentowaną przez Sprzedawcę ofertą. Produkty są sprzedawane odpłatnie, chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej.

8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Serwisu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość Produktów i/lub usług cyfrowych; rodzaj płatności; dane Klienta, a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Konsumentem, a Sprzedawcą.

9. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Serwisie umożliwiający złożenie Zamówienia.

10. Umowa – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta ze Sprzedawcą.

III. Wymagania dotyczące Użytkowników

1.  Aby dokonać zakupu Produktu Użytkownik musi:

 1. mieć ukończone 13 lat lub więcej, 
 2. mieć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego, jeśli jest nieletni w kraju zamieszkania,
 3. mieć zdolność prawną do zawarcia ze Sprzedawcą wiążącej umowy i nie może być obciążony(-a) zakazem zawierania takich umów na mocy żadnych obowiązujących przepisów prawa.

2. Użytkownik deklaruje również, że wszelkie informacje, które przekazuje Administratorowi Serwisu, są prawdziwe, dokładne i kompletne oraz zobowiązuje się, by takie pozostawały przez cały czas trwania Umowy. Jeżeli Użytkownik jest osobą nieletnią w swoim kraju zamieszkania, niniejszy Regulamin musi przyjąć i zaakceptować jego rodzic lub opiekun prawny. 

IV. Składanie i realizacja zamówień

1. Ceny wszystkich usług (Produktów) oferowanych przez Sklep są cenami brutto (zawierają podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich (PLN).

2. W ramach funkcjonowania Serwisu, Sprzedawca oferuje możliwość zakupu Produktów w postaci dostępu do serii zajęć (webinarów online) przygotowujących do egzaminu maturalnego, zgodnie ze szczegółową ofertą i harmonogramem zaprezentowanym przez Sprzedawcę w Serwisie. 

3. Zamówienia dostępu do Produktów w Sklepie można dokonać jedynie bezpośrednio w Serwisie poprzez złożenie Formularza zamówienia (po uprzednim dokonaniu wyboru Produktu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje zawarte w Serwisie) oraz dokonanie opłaty w wysokości określonej dla danego Produktu. 

V. Proces zawarcia umowy sprzedaży

1. Użytkownik podczas składania Formularza zamówienia Produktu jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych i danych płatności, w szczególności: imienia i nazwiska, adresu e-mail, telefonu komórkowego, danych karty płatniczej itp. 

2. Do prawidłowego zakończenia procedury Zamówienia niezbędna jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności Serwisu. 

3. Proces składania Zamówienia kończy się w chwili zaksięgowania na koncie Sprzedawcy wpłaty należnej za zamówiony Produkt.

4. Płatności za zamówiony Produkt Klient dokonuje z góry za pośrednictwem udostępnionych przez Administratora Serwisu w toku składania Zamówienia metod płatności (np. PayNow).

5. Utrwalenie, udostępnienie, zabezpieczenie i potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy następuje natychmiast po zaksięgowaniu na koncie Sprzedawcy wpłaty należnej za zamówiony Produkt poprzez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej potwierdzenia Zamówienia oraz nadanie dostępu do zamówionych Produktów, z zastrzeżeniem pkt. 6 poniżej.

6. W przypadku niektórych Produktów, dostęp może być udzielany czasowo lub cyklicznie, zgodnie z harmonogramem i terminami wskazanymi w ofercie danego Produktu, zaprezentowanej przez Sprzedawcę.

7. Dostawa zamówionych Produktów elektronicznych (usług cyfrowych) odbywa się nieodpłatnie, w ramach usługi utrzymania Konta Ucznia.

8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do niezrealizowania (anulowania) Zamówienia w przypadku:

 1. nieprawidłowego lub niekompletnego wypełnienia formularza Zamówienia (brak wszystkich danych potrzebnych do realizacji Zamówienia),
 2. nieotrzymania wpłaty w terminie 14 dni od złożenia Zamówienia (w przypadku wyboru opcji płatności elektronicznej i niedokończenia tej płatności).

9. Otrzymanie faktury VAT do złożonego przez Klienta Zamówienia, możliwe jest poprzez przesłanie wiadomości e-mailowej do Sprzedawcy na adres: [email protected].

VI. Konto Ucznia

1. Składając Formularz zamówienia w Serwisie po raz pierwszy, Użytkownik jednocześnie dokonuje rejestracji Konta Ucznia, które umożliwia mu dostęp do zamówionych Produktów.

2. Logowanie się do Konta Ucznia odbywa się poprzez podanie loginu (adresu e-mail) i hasła, podanych w trakcie składania Formularza zamówienia i jednoczesnej rejestracji Konta Ucznia.

3. Nazwa Użytkownika i hasło powiązane z Kontem Użytkownika są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego i powinny być traktowane jako informacje poufne. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że odpowiada za każde użycie (w tym każde nieuprawnione użycie) nazwy użytkownika i hasła. W przypadku utraty lub kradzieży nazwy użytkownika lub hasła, bądź w przypadku podejrzenia nieautoryzowanego dostępu do konta należy natychmiast powiadomić Dział Obsługi Klienta Serwisu pod adresem: [email protected].

4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto Ucznia poprzez przesłanie oświadczenia woli za pośrednictwem wiadomości e-mail do Administratora Serwisu na adres: [email protected]. W takim przypadku, Klient przyjmuje do wiadomości, iż utraci bezpowrotnie dostęp do wszelkich, zakupionych i zapisanych w Koncie Ucznia Produktów, bez możliwości ubiegania się o zwrot środków z tego tytułu. 

5. Posiadanie Konta Ucznia w Serwisie szkola.maturalni.com umożliwia Klientowi jednoczesny dostęp do prowadzonej przez Administratora Serwisu/Sprzedawcę platformy edukacyjnej maturalni.com za pośrednictwem danych logowania do Konta Ucznia. Jest to funkcjonalnością bezpłatną, dostępną  po zalogowaniu się do platformy za pośrednictwem danych logowania do Konta Ucznia i akceptacji odrębnego regulaminu platformy maturalni.com, który dostępny jest pod adresem: https://maturalni.com/dokumenty/regulamin-platformy-maturalni-com 

VII. Odstąpienie od umowy

1. Z wyłączeniem wyjątków określonych w pkt. 3 poniżej, Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy (dokonania zakupu). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone przy użyciu poczty elektronicznej (mailowo) na adres: [email protected]

Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Obowiązków informacyjnych.

2. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy, Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności.

3. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do świadczeń (Produktów) Sprzedawcy realizowanych w ramach umów:

 1. o dostarczanie treści cyfrowych (materiałów audiowizualnych np. kursów online, e-booków, dostępów do nagrań etc.) niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia (udostępnienia Produktu) przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia. Powyższą zgodę Konsument może wyrazić podczas procesu zakupowego w postaci złożenia, w formie elektronicznej, osobnego oświadczenia woli w tym zakresie, następującego poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru (checkbox);
 1. o świadczenie usług cyfrowych, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia (rozpoczęciu wykonywania usługi) przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia. Powyższą zgodę Konsument może wyrazić podczas procesu zakupowego w postaci złożenia, w formie elektronicznej, osobnego oświadczenia woli w tym zakresie, następującego poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru (checkbox).

VIII. Zasady korzystania z Serwisu i świadczenia usług

1. Warunkiem korzystania z Serwisu oraz Sklepu jest akceptacja niniejszego Regulaminu. Złożenie Zamówienia jest możliwe wyłącznie po uprzedniej akceptacji Regulaminu, oraz Obowiązków informacyjnych.

2. Administrator Serwisu przetwarza należne płatności za pośrednictwem operatorów oferujących możliwość transferu środków pieniężnych. Odbiorcą płatności jest: Maturalni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (ul. Armii Krajowej 83/7, 30-150 Kraków), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001029982, NIP: 6772493106, REGON: 525042555

3. Do skutecznego złożenia Zamówienia za pośrednictwem Serwisu oraz korzystania z niego, konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu umożliwiającego przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych. Zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera, Safari dla systemu OS X, itd.

4. Strona Serwisu www.szkola.maturalni.com posiada certyfikat bezpieczeństwa – bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji.

5. Zabronione jest udostępnianie danych Konta Ucznia osobom trzecim oraz zakładanie kilku Kont Ucznia przez ten sam podmiot.

6. Administrator Serwisu/Sprzedawca realizuje niektóre usługi cyfrowe w całości lub części za pośrednictwem narzędzi technologicznych przeznaczonych do prowadzenia transmisji wideo online. 

7. Administrator Serwisu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej i usunąć Konto Ucznia lub pozbawić go prawa do składania Zamówień, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku istotnego i rażącego naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu, tj. w szczególności w przypadku, gdy Klient korzysta z oferowanych przez Sprzedawcę usług cyfrowych i Konta Ucznia w sposób niezgodny z przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu lub niezgodnie z dobrymi obyczajami oraz jego przeznaczeniem, w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Administratora Serwisu, powiela Produkty Sprzedawcy lub udostępnia je podmiotom trzecim bez zgody Sprzedawcy, podaje mu dane niezgodne z rzeczywistym stanem prawnym lub faktycznym (np. nieprawidłowe, niedokładne, naruszające prawa osób trzecich), lub też narusza lub próbuje naruszyć zabezpieczenia techniczne Serwisu w celu niedozwolonego uzyskania dostępu do jego zasobów. 

8. Wskutek usunięcia Konta Ucznia przez Administratora Serwisu, Użytkownik traci dostęp do wszystkich Produktów i zasobów dostępnych na jego Koncie Ucznia, bez możliwości ubiegania się o rekompensatę lub zwrot środków z tego tytułu.

9. Użytkownik  zobowiązuje się do korzystania z Serwisu i wszelkich narzędzi technologicznych udostępnionych przez Sprzedawcę w celu realizacji usług cyfrowych, w odpowiedni, zgodny z ogólnoprzyjętymi normami życia społecznego oraz prawem sposób oraz gwarantuje, że nie naruszy właściwego miejscowego, stanowego, krajowego ani międzynarodowego prawa, ani żadnych praw osób trzecich (z uwzględnieniem znaków towarowych, tajemnicy handlowej, praw autorskich oraz innych praw własności). W szczególności Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z Serwisu, ani pozostałych narzędzi technologicznych udostępnionych przez Sprzedawcę, w celu:

 1. ładowania, publikowania, przesyłania za pomocą wiadomości e-mail, transmisji lub udostępniania w jakikolwiek inny sposób treści niezgodnych z prawem, szkodliwych, stanowiących zagrożenie, obraźliwych, prześladowczych, zniesławiających, wulgarnych, nieprzyzwoitych, oszczerczych, naruszających prywatność innej osoby, pełnych nienawiści bądź niewłaściwych w kontekście rasowym, etnicznym lub innym;
 2. szkodzenia osobom nieletnim w jakikolwiek sposób;
 3. podszywania się pod jakąkolwiek osobę lub jednostkę, w tym między innymi pracownika Administratora Serwisu lub składania nieprawdziwych oświadczeń bądź przedstawiania w niewłaściwy sposób powiązań z jakąkolwiek osobą lub jednostką;
 4. korzystania z Serwisu w celu przekierowania do innej strony internetowej;
 5. nagrywania i publikowania jakichkolwiek treści zawartych w Serwisie osobom trzecim;
 6. ładowania, publikowania, przesyłania za pomocą wiadomości e-mail, transmisji lub udostępniania w jakikolwiek inny sposób treści, których nie mogą Państwo udostępniać na mocy jakiegokolwiek prawa bądź stosunków umownych lub powierniczych (takich jak informacje wewnętrzne, zastrzeżone oraz poufne, w posiadaniu których znaleźli się Państwo w ramach wykonywania obowiązków służbowych);
 7. ładowania, publikowania, przesyłania za pomocą wiadomości e-mail, transmisji lub udostępniania w jakikolwiek inny sposób treści, które naruszają prawa własności intelektualnej lub prawa do zachowania poufności osób trzecich;
 8. ładowania, publikowania, przesyłania za pomocą wiadomości e-mail, transmisji lub udostępniania w jakikolwiek inny sposób niechcianych lub nieautoryzowanych treści reklamowych, materiałów promocyjnych, „wiadomości-śmieci”, „spamu”, „łańcuszków”, „piramid finansowych” i innych form pozyskiwania klientów;
 9. ładowania, publikowania, przesyłania za pomocą wiadomości e-mail, transmisji lub udostępniania w jakikolwiek inny sposób materiałów zawierających wirusy lub innego rodzaju kody komputerowe, pliki lub programy stworzone w celu przerwania, zniszczenia lub ograniczenia funkcjonowania oprogramowania komputerowego, sprzętu lub sprzętu telekomunikacyjnego;
 10. ingerowania lub przerywania ciągłości działania Serwisu, serwerów lub sieci podłączonych do Serwisu bądź nieprzestrzegania wymagań, procedur, polityk lub regulacji dotyczących sieci podłączonych do Serwisu;
 11. „śledzenia” lub nękania innych Użytkowników w inny sposób;
 12. gromadzenia lub przechowywania danych osobowych innych Użytkowników w związku z zachowaniami i działaniami zabronionymi w powyższych paragrafach, a także promowania innych stron lub usług niezwiązanych z usługami oferowanymi przez Serwis. 

10. W przypadku wykrycia przez Administratora Serwisu, niedozwolonych niniejszym Regulaminem zachowań Użytkownika, w szczególności polegających na powielaniu lub udostępnianiu przez Użytkownika osobom trzecim jakichkolwiek Produktów, Administrator Serwisu ma prawo natychmiast zawiesić lub anulować dostęp Użytkownika do wszelkich świadczonych usług bez ponoszenia odpowiedzialności oraz dochodzić od Użytkownika odszkodowania finansowego.

IX. Zastrzeżenia prawne. Awarie techniczne.

1. Administrator Serwisu/Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane przez Użytkowników  w Serwisie i/lub narzędziu technologicznym do transmisji online, jednak zastrzega sobie prawo do usuwania i korekty takowych bez wyraźnego uzasadnienia/podania powodu.

2. Administrator Serwisu/Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany warunków świadczenia usługi cyfrowej, jednak wyłącznie z ważnych, niezależnych od niego przyczyn oraz w taki sposób, aby w pełni zachowana została jakość Produktu/usługi cyfrowej np. zmiana terminu zajęć z cyklu lub zmiana prowadzącego w przypadku choroby poprzedniego etc.  

3. W razie wystąpienia jakiejkolwiek awarii technicznej podczas świadczenia usługi cyfrowej (np. trwania webinaru online), Administrator Serwisu dołoży wszelkich starań do zminimalizowania negatywnych skutków zaistniałej sytuacji i zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu świadczenia usługi (webinaru online) na najbliższy możliwy termin, o czym poinformuje niezwłocznie Klienta za pośrednictwem wiadomości e-mail.

3. Administrator Serwisu/Sprzedawca zastrzega sobie prawo do tymczasowych przerw technicznych w funkcjonowaniu Serwisu.

4. Administrator Serwisu/Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niego awarie techniczne lub zdarzenia przeszkadzające w funkcjonowaniu Serwisu/narzędzia technologicznego do transmisji online.

5. W razie jakiejkolwiek awarii technicznej i niemożliwości skorzystania z dostępu do Produktu (np. dołączenia do webinaru online) należy niezwłocznie skontaktować się jak z Działem Technicznym Administratora Serwisu pod adresem: [email protected].

X. Prawa autorskie

1. Wszelkie treści, materiały elektroniczne i Produkty oraz usługi świadczone przez Administratora Serwisu, dostępne w Serwisie lub za pośrednictwem odrębnych narzędzi technologicznych do prowadzenia transmisji online, mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlegają ochronie prawnej oraz stanowią własność intelektualną Administratora Serwisu lub podmiotów trzecich tworzących je w ramach Serwisu.

2. Administrator Serwisu udziela Klientowi, nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej i nieprzenoszalnej licencji, bez prawa do udzielania sublicencji, na korzystanie z Produktów, na następujących polach eksploatacji:

 1. utrwalenie poprzez cyfrowe przetwarzanie tylko na dedykowanej platformie (Koncie Ucznia) utrzymywanej przez Administratora Serwisu,
 2. zapisywanie w formie cyfrowej lub wydruk materiałów w formacie pdf. lub w formie edytowalnej jedynie na własne potrzeby i potrzeby oceny i analizy zadań (jeśli Klient posiada Produkt to umożliwiający),

3. Licencja, o której mowa w niniejszym paragrafie jest ważna przez czas trwania dostępu do zakupionego Produktu w Serwisie i udzielona jest odpłatnie.

4. Zakazane jest w szczególności, zarówno co do całości zasobów Serwisu, jak i ich części:

 1. udostępnianie i prezentowanie zasobów Serwisu osobom trzecim,
 2. udostępnianie zasobów Serwisu niezależnie od formy publikacji,
 3. kopiowanie, powielanie na potrzeby inne niż własny użytek.

Jakiekolwiek rozpowszechnianie zasobów Serwisu lub jakichkolwiek innych treści udostępnionych przez Administratora Serwisu stanowi naruszenie przepisów prawa i może rodzić odpowiedzialność cywilną i/lub karną. Administrator Serwisu może także domagać się stosownego odszkodowania i/lub zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych lub niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5. W przypadku zamiaru wykorzystania zasobów Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, Użytkownik obowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Administratora Serwisu.

XI. Gwarancja i reklamacje

1. Sprzedawca w ramach świadczonych przez siebie usług udziela gwarancji na dostarczone przez siebie Produkty/Usługi dostępne w Sklepie.

2. W ramach niniejszej gwarancji, Klient uprawniony jest do dochodzenia od Sprzedawcy zwrotu 100% środków wpłaconych za zamówiony, wyszczególniony w pkt. 1 powyżej Produkt, w sytuacjach określonych szczegółowo w pkt. 3 i/lub 4 poniżej.

Klientowi przysługuje prawo do zwrotu środków:

3. Po rozpoczęciu pierwszych, ale nie później niż przed rozpoczęciem drugich zajęć z cyklu w ramach danego Produktu, liczonych od momentu złożenia przez Klienta Formularza zamówienia. O chęci otrzymania zwrotu środków należy poinformować Sprzedawcę poprzez przesłanie wiadomości e-mailowej na adres [email protected]. Wiadomość powinna zawierać:

 1. Imię i nazwisko Klienta
 2. Adres e-mail, z którego Klient dokonał zakupu
 3. Nazwa zwracanego Produktu
 4. Numer zamówienia
 5. Powód zwrotu (czyli co sprawiło, że Produkt nie spełnił oczekiwań Klienta). Podany przez Klienta powód, nie wpływa na ocenę wniosku o zwrot – służy jedynie do celów statystycznych Sprzedawcy, by móc ulepszać oferowane produkty.

3.1. Sprzedawca zobowiązany jest do rozpatrzenia zgłoszenia, o którym mowa powyżej w terminie 14 dni od jego złożenia. Zwrot środków zostanie zrealizowany przez Sprzedawcę przy użyciu tej samej metody, za pomocą której Klient dokonał płatności. 

3.2. W przypadku dokonania przez Klienta zwrotu zamówionego Produktu, Klient wraz z momentem rozpatrzenia zgłoszenia przez Sprzedawcę, utraci prawo wstępu na kolejne zajęcia, a także dostęp do nagrania z pierwszych zajęć.

4. W dniu ogłoszenia przez Centralną Komisję Egzaminacyjną wyników egzaminów maturalnych w dniu 9 lipcu 2024 r., Klient może wnioskować o zwrot środków, jeśli oferowany przez Sprzedawcę Produkt nie spełnił jego oczekiwań, z zastrzeżeniem pkt. 4.1. poniżej.

4.1. Klientowi przysługuje prawo dochodzenia zwrotu środków w powyższej sytuacji, w przypadku jeśli na żywo (w czasie rzeczywistym) uczestniczył on w minimum 22 z 25 zajęć odbywających się w ramach cyklu zajęć (danego Produktu).

4.2. O chęci otrzymania zwrotu środków należy poinformować Sprzedawcę poprzez przesłanie wiadomości e-mailowej na adres [email protected]. Wiadomość powinna zawierać:

 1. Imię i nazwisko Klienta
 2. Adres e-mail, z którego Klient dokonał zakupu
 3. Nazwa zwracanego Produktu
 4. Numer zamówienia
 5. Powód zwrotu (czyli co sprawiło, że Produkt nie spełnił oczekiwań Klienta). Podany przez Klienta powód, nie wpływa na ocenę wniosku o zwrot – służy jedynie do celów statystycznych Sprzedawcy, by móc ulepszać oferowane produkty.
 6. Oświadczenie o treści: “Jestem świadomy/świadoma, iż w ramach gwarancji prawo do zwrotu środków przysługuje Klientom, którzy na żywo (w czasie rzeczywistym) uczestniczyli minimum w 22 z 25 zajęć z cyklu. Oświadczam, że spełniam ten warunek.

4.3. Sprzedawca zobowiązany jest do rozpatrzenia zgłoszenia, o którym mowa powyżej w terminie 14 dni od jego złożenia. Zwrot środków zostanie zrealizowany przez Sprzedawcę przy użyciu tej samej metody, za pomocą której Klient dokonał płatności. 

5. W przypadku uznania przez Sprzedawcę, że Klient nie spełnił wszystkich przesłanek uprawniających go do dochodzenia roszczenia lub dopuścił się naruszenia Regulaminu, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do pozostawienia takiego zgłoszenia bez rozpoznania.

6. Reklamacje (także w innych sprawach, niż wskazane w pkt 1 – 5 powyżej) powinny być zgłaszane w wiadomości mailowej na adres [email protected]

7.  Zgłoszenie reklamacyjne powinno składać się z:

 1. Nazwa/Imię i nazwisko ucznia;
 2. Adres e-mail powiązany z Kontem Klienta;
 3. Nazwa Produktu;
 4. Przedmiot reklamacji;
 5. Uzasadnienie;
 6. Oczekiwania wobec wyniku rozpatrywania reklamacji.

8. Sprzedawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej złożenia. W przypadku reklamacji niezgodnej z treścią Regulaminu Sprzedawca zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

XII. Postanowienia końcowe

1. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania z ważnych przyczyn zmian w niniejszym Regulaminie. 

2. Zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika oraz Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 3841 Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednio przepisy:

 1. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny,
 2. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. – o prawach konsumenta.
 3. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. – o świadczeniu usług drogą elektroniczną

4. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym: https://szkola.maturalni.com/regulamin/ 

5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia: 01.09.2023 r.

6. O zmianie Regulaminu, Użytkownik posiadający Konto Ucznia zostanie powiadomiony z 14-dniowym wyprzedzeniem. Informacja o zmianie treści Regulaminu zostanie przesłana na adres e-mail Użytkownika podany przy składaniu Formularza zamówienia